ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය

කාර්මික හා පතල් ව්‍යාපාර, හෝටල්, රෝහල්, නගර, කෘෂිකර්මාන්තය සහ වෙනත් දේවල ආලෝකකරණ බලයක් ලෙස වයිචායි නිෂ්පාදන බහුලව භාවිතා වේ. ගුවන්විදුලි සන්නිවේදනය සඳහා ජංගම හෝ ස්ථාවර බලයක් ලෙස, විශාල ගොඩනැගිලි සහ හෝටල් සඳහා ස්ථාවර බලය සහ හදිසි බලය. නිෂ්පාදන ජාතික ආරක්ෂක, නැව්, විදුලි සංදේශ, ඛනිජ තෙල්, සානුව, දුම්රිය සහ වෙනත් අය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.


තැපැල් කාලය: මාර්තු -23-2021