ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය

Diesel genarating set
ප්‍රධාන ලක්ෂණ යුරෝපීය තාක්‍ෂණය, ස්වාධීන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ නිෂ්පාදන කාර්ය සාධන දර්ශක ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක්, අඩු විමෝචනයක්, අඩු ශබ්දයක් ජනක යන්ත්‍ර කට්ටලයේ වෘත්තීය යෙදුම් ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාව විවිධ යෙදුම් අවස්ථා සඳහා ව්‍යුහාත්මක / ක්‍රියාකාරී විසඳුම් සියලු වර්ගවල දේශීය නිෂ්පාදන සහතික කිරීමේ සුදුසුකම් සහ CE සහතික කිරීම විද්‍යුත් වශයෙන් පාලනය වන අධි පීඩන පොදු දුම්රිය තාක්ෂණය, විමෝචන ප්‍රමිති විමෝචනය ගණනය කිරීම සඳහා ...