සමුද්ර එන්ජිම සහ ගියර් පෙට්ටිය

බෝට්ටුව සඳහා weichai මුහුදු එන්ජිම WD10C300-21